ارائه نهایی پروژه و کارآموزی نیمسال اول – استاد فقیه میرزایی

پروژه : برنامه زمانی ارائه پروژه نیمسال اول به شرح زیر می باشد. دانشجویان محترم طبق برنامه زیر مراجعه نمایند:

گروه ۱ – روز شنبه (۱۷ بهمن) – ساعت ۱۲:۳۰ – کلاس شماره ۶۱۰۲
۱- سید حامد عظیمی
۲- زکیه فرح بخش
۳- مهسا مسیبی
۴- حمیدرضا مقیمی

گروه ۲ – روز دوشنبه (۱۹ بهمن) – ساعت ۱۲:۳۰ – کلاس شماره ۶۲۰۱
۱- علیرضا حیدری
۲- سمانه زکی بخش
۳- هدیه عطارزاده
۴- فایزه مدرسی
۵- زهرا مصطفوی

نکته ۱: برای ارائه کار خود حتما Laptop همراه داشته باشید.
نکته ۲: قبل از روز مراجعه گزارش پروژه را به آدرس پست الکترونیکی اینجانب ارسال نمایید. نیازی به چاپ و صحافی گزارش نهایی نیست.
نکته ۳: عدم مراجعه یا عدم ارسال به موقع گزارش به منزله انصراف از نمره درس پروژه خواهد بود.

کارآموزی : آخرین مهلت ارائه مستندات و گزارش کارآموزی روز دوشنبه (۱۹ بهمن) می باشد.
نکته ۱: قبل از مراجعه گزارش کارآموزی را به آدرس پست الکترونیکی اینجانب ارسال نمایید. نیازی به چاپ و صحافی گزارش نهایی نیست.
نکته ۲: فرم های شماره ۲ و ۳ و ۴ باید به تایید (مهر و امضاء) سرپرست کارآموزی رسیده باشند.
نکته ۳: عدم مراجعه یا عدم ارسال به موقع گزارش به منزله انصراف از نمره درس کارآموزی خواهد بود.

آدرس پست الکترونیکی : r.f.mirzaee[at]gmail[dot]com

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.