** فوری فوری** در خصوص دروس کارشناسی پیوسته کامپیوتر

دانشجویان عزیز کارشناسی پیوسته کامپیوتر (مهندسی کامپیوتر) توجه نمایند که دروس زیر به دلیل به حد نصاب نرسیدن از لیست دروس ارائه شده برای ترم بهمن (نیمسال دوم ۹۶-۹۵) حذف خواهد شد و در نتیجه، دانشجویان ثبت نام کرده در این مشخصه ها جهت حذف درس خود باید به گروه مراجعه نمایند.

  1. زبان تخصصی: شنبه ۱۳:۵۰ الی ۱۵:۲۰
  2. سیگنال ها و سیستم ها: هر دو مشخصه
  3. مدارهای الکتریکی: پنجشنبه ۱۳:۵۰ الی ۱۶:۰۵
این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.