جلسات توجیهی پروژه و کارآموزی ترم تابستان ۹۶-۹۵

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی اساتید گروه کامپیوتر به شرح زیر می باشد (در صورت نیاز این لیست به روزرسانی خواهد شد).
محل برگزاری جلسه در صورتی که در حال حاضر تعیین نشده باشد در روز و ساعت تعیین شده روی بورد اتاق اساتید اعلام خواهد شد.
حضور دانشجویان مربوطه در جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی الزامی است.

* استاد حقی کاشانی: دوشنبه ۲ مرداد ساعت ۱۲ کلاس ۶۲۰۷
* استاد نجفی زاده: یکشنبه ۱ مرداد ساعت ۹
* استاد نیکروان: دوشنبه ۲ مرداد ساعت ۱۲
* استاد جامعی: دوشنبه ۲ مرداد ساعت ۱۲:۳۰
* استاد فقیه میرزایی: یکشنبه ۱ مرداد ساعت ۱۲:۳۰
* استاد رضا: یکشنبه ۱ مرداد ساعت ۱۲:۱۵
* استاد ربیعی فر: یکشنبه ۱ مرداد ساعت ۱۱
* استاد سادات پور: یکشنبه ۱ مرداد ساعت ۱۲
* استاد ولی زاده: یکشنبه ۱ مرداد ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲
* استاد غفوری: دوشنبه ۲ مرداد ساعت ۱۶
* استاد زارعی: یکشنبه ۱ مرداد ساعت ۱۴
* استاد حسینی: دوشنبه ۲ مرداد ساعت ۱۳:۳۰ طبقه اول ساختمان ولایت
* استاد صبری: یکشنبه ۸ مرداد ساعت ۱۵:۳۰
* استاد خوشنویس: سه شنبه ۳ مرداد ساعت ۱۱:۳۰
* استاد موسوی: دانشجویان محترم با ایمیل استاد به آدرس زیر در تماس باشند: moosavi_tayebi@yahoo.com

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.