جلسات توجیهی پروژه و کارآموزی نیمسال اول ۹۷-۹۶

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی اساتید گروه کامپیوتر به شرح زیر می باشد (در صورت نیاز این لیست به روزرسانی خواهد شد).

محل برگزاری جلسه در صورتی که در حال حاضر تعیین نشده باشد در روز و ساعت تعیین شده روی بورد اتاق اساتید اعلام خواهد شد.

حضور دانشجویان مربوطه در جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی الزامی است.

* استاد ولی زاده: شنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۲ کلاس ۶۱۰۱
* استاد حقی کاشانی: سه شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۲۰۷
* استاد فقیه میرزایی: دوشنبه ۱۷ مهر ساعت ۱۲:۴۵
* استاد خوشنویس: دوشنبه ۱۷ مهر ساعت ۱۲ کلاس ۶۱۰۹
* استاد زارعی: شنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۳ کلاس ۶۱۰۱
* استاد غفوری: پنجشنبه ٢٠ مهر ساعت ۱۲:۳۰
* استاد موسوی: پنجشنبه ۲۰ مهر ساعت ۱۳ کلاس ۷۰۰۱
* استاد نجفی زاده: یکشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۲:۱۰ کلاس ۶۱۰۴
* استاد نیکروان: سه شنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۳ کلاس ۶۱۰۱
* استاد جامعی: چهارشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۳:۳۰ کلاس vip2 (ساختمان ولایت)
* استاد ربیعی فر: چهارشنبه ۱۹ مهر ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۱۰۵
* استاد رضا: یکشنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۳ کلاس ۷۳۰۱
* استاد سادات پور: یکشنبه ۱۶ مهر ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۲۰۶
* استاد حسینی: سه شنبه ١٨ مهر ساعت ١٠ طبقه اول ساختمان ولایت
* استاد صبری: پنجشنبه ٢٠ مهر ساعت ١٢:٣٠

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.