جلسات توجیهی پروژه و کارآموزی نیمسال دوم ۹۷-۹۶

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی اساتید گروه کامپیوتر برای دانشجویانی که این دروس را در نیمسال دوم ۹۷-۹۶ اخذ کرده اند به شرح زیر می باشد (در صورت نیاز این لیست به روزرسانی خواهد شد).

محل برگزاری جلسه در صورتی که در حال حاضر تعیین نشده باشد در روز و ساعت تعیین شده روی بورد اتاق اساتید اعلام خواهد شد.

حضور دانشجویان مربوطه در جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی الزامی است.

* استاد ولی زاده: پنجشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۶ کلاس۶۲۰۱
* استاد حقی کاشانی: دوشنبه ۷ اسفند ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۲۰۷
* استاد فقیه میرزایی: دوشنبه ۷ اسفند ساعت ۱۲:۴۵
* استاد خوشنویس: چهارشنبه ۹ اسفند ساعت ۱۴ در دفتر گروه
* استاد زارعی: یکشنبه ۶ اسفند ساعت ۱۴ دفتر ریاست دانشکده علوم انسانی اتاق معاونت
* استاد غفوری: پنجشنبه ۱۰ اسفند ساعت ۱۳:۱۵ کلاس ۶۱۰۳
* استاد موسوی: یکشنبه ۶ اسفند ساعت ۱۳
* استاد نجفی زاده: شنبه ۱۲ اسفند ساعت ۹:۳۰
* استاد نیک روان: دوشنبه ۷ اسفند ساعت ۱۳ کلاس ۶۲۰۸
* استاد جامعی: یکشنبه ۶ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ کلاس ۶۳۰۵
* استاد ربیعی فر: چهارشنبه ۹ اسفند ساعت ۱۲:۳۰
* استاد رضا: دوشنبه ۷ اسفند ساعت ۱۰:۱۵ کلاس ۷۳۰۱
* استاد سادات پور: یکشنبه ۶ اسفند ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴
* استاد حسینی: یکشنبه ۶ اسفند ساعت ۹ طبقه اول ساختمان ولایت
* استاد صبری: پنجشنبه ۱۰ اسفند ساعت ١۳:۳۰

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.