*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: روشی جهت نظرکاوی مشتریان فروشگاه آنلاین با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و بیز ساده

نام دانشجو: خانم مهندس آذین کمرئی
استاد راهنما: آقای دکتر محسن محسنی
استاد مشاور: آقای دکتر مهدی جامعی
استاد داور: آقای دکتر رضا فقیه میرزایی

زمان: دوشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۰:۰۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.