*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: ارائه یک پروتکل دسترسی به رسانه بهبود یافته مبتنی بر کاهش تاثیر محوشدگی کانال جهت بهبود مصرف انرژی در شبکه های پایش سلامت بدن

نام دانشجو: آقای مهندس حمیدرضا دولت زاد
استاد راهنما: خانم دکتر سارا نجف زاده
استاد مشاور: خانم دکتر اکرم رضا
استاد داور: آقای دکتر مهدی جامعی

زمان: دوشنبه ۱۹ شهریور ساعت ۱۲:۰۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.