*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: بهبود خواص ساختاری و ترابرد سیم های مولکولی پلی فنیلین با بکارگیری نظریه تابعی چگالی

نام دانشجو: آقای مهندس حسین نظری
استاد راهنما: خانم دکتر منصوره ایلخانی
استاد مشاور: آقای دکتر رضا فقیه میرزایی
استاد داور: خانم دکتر فرشته نادری

زمان: دوشنبه ۱ بهمن ساعت ۱۱:۰۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.