*** اطلاعیه جلسه دفاع کارشناسی ارشد ***

عنوان پایان نامه: انتشار اطلاعات قابل اطمینان آگاه از انرژی در شبکه های موردی بین خودرویی با استفاده از تئوری سیستم خاکستری

نام دانشجو: آقای مهندس علی عظیمی
استاد راهنما: آقای دکتر مانی زارعی
استاد مشاور: آقای دکتر وحید سادات پور
استاد داور: خانم دکتر اکرم رضا

زمان: یکشنبه ۷ بهمن ساعت ۱۰:۰۰
مکان: سالن جلسات دفاع دانشکده فنی و مهندسی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.