تحویل پروژه و کارآموزی نیسال اول – استاد فقیه میرزایی

دانشجویان عزیز جهت تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول طبق زمانبندی زیر به دفتر گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر مراجعه نمایند.

کارآموزی: روزهای شنبه ۴ اسفند و دوشنبه ۶ اسفند از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
نکته شماره ۱: گزارش کاراموزی بر روی CD تحویل داده شود و نیازی به چاپ و صحافی آن نیست.
نکته شماره ۲: فرم های تکمیل شده شماره ۲ و ۳ و ۴ باید حتما توسط سرپرست کاراموزی امضا و مهر شوند.
نکته شماره ۳: نامه گواهی اتمام دوره کاراموزی باید دارای سربرگ شرکت بوده و توسط سرپرست کاراموزی مهر و امضا شود.

پروژه:
گروه اول:
روز شنبه ۴ اسفند از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
۱- میلاد اصغری
۲- مسعود امینی
۳- امیرحسین چراغی
۴- زهرا شهبازی
۵- امیدرضا میرزائیان

گروه دوم: روز دوشنبه ۶ اسفند از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲:۳۰
۱- رضا باقری
۲- مهدی محمدی
۳- حانیه وطن دوست
۴- اسماعیل خزایی
۵- علی عیوضی

نکته شماره ۱: جهت تحویل پروژه حتما Laptop همراه داشته باشید.
نکته شماره ۲: تحویل گزارش پروژه (پایان نامه) برای همه دانشجویان اجباری است. این گزارش بر روی CD تحویل داده شود و نیازی به چاپ و صحافی آن نیست.

*** توجه ***
روزهای ۴ و ۶ اسفند تنها روزهای تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول است و بعد از آن به هیچ وجه پروژه و کاراموزی تحویل گرفته نخواهد شد. برای دانشجویانی که مراجعه نکنند نمره ناتمام درنظر گرفته می شود.

 

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.