تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول – استاد فقیه میرزایی

دانشجویان زیر پروژه یا کارآموزی خود را هنوز تحویل نداده اند. این دانشجویان می توانند برای تحویل پروژه و کارآموزی روز شنبه ۱۱ اسفند یا دوشنبه ۱۳ اسفند از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲ به دفتر گروه کارشناسی ارشد کامپیوتر مراجعه کنند. این آخرین مهلت ارائه است و در صورت عدم تحویل، نمره ناتمام لحاظ خواهد شد.

پروژه:
۱- اسماعیل خزایی

کارآموزی:
۱- فاطمه جیحانی
۲- آرش مسعودی فرد
۳- نیلوفر یوسفی

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.