تحویل پروژه و کارآموزی نیسال دوم – استاد فقیه میرزایی

دانشجویان عزیز جهت تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال دوم طبق زمانبندی زیر مراجعه نمایند. برای اطلاع از محل برگزاری جلسه تحویل پروژه و کارآموزی لطفا همان روز به بورد اتاق اساتید مراجعه نمایید.

کارآموزی: روز یکشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۰۰ 
نکته شماره ۱: گزارش کاراموزی بر روی CD تحویل داده شود و نیازی به چاپ و صحافی آن نیست.
نکته شماره ۲: فرم های تکمیل شده شماره ۲ و ۳ و ۴ باید حتما توسط سرپرست کاراموزی امضا و مهر شوند.
نکته شماره ۳: نامه گواهی اتمام دوره کاراموزی باید دارای سربرگ شرکت بوده و توسط سرپرست کاراموزی مهر و امضا شود.

پروژه:
گروه اول:
روز یکشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۸:۳۰ 
۱- مبین رازقندی
۲- نوذر طاهری
۳- سودابه عظیمی لله لو
۴- زهرا السادات محمودیان نوش ابادی
۵- مریم باقری
۶- فرهاد عسگری
۷- امید ماستری اشتیانی

گروه دوم: روز یکشنبه ۲۷ مرداد ساعت ۱۰:۰۰  
۱-  زهرا توفیق
۲- علی حیدری
۳- محمد عربی
۴- سمیرا محمدی قباق تپه
۵- محمدامین هوشمند

نکته شماره ۱: جهت تحویل پروژه حتما Laptop همراه داشته باشید.
نکته شماره ۲: تحویل گزارش پروژه (پایان نامه) برای همه دانشجویان اجباری است. این گزارش بر روی CD تحویل داده شود و نیازی به چاپ و صحافی آن نیست.

*** توجه ***
روز ۲۷ مرداد تنها روز تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال اول است و بعد از آن به هیچ وجه پروژه و کاراموزی تحویل گرفته نخواهد شد. برای دانشجویانی که مراجعه نکنند نمره ناتمام درنظر گرفته می شود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.