فرصت مجدد برای دانشجویان پروژه و کارآموزی نیمسال دوم استاد حقی کاشانی

دانشجویان زیر روز یکشنبه ۲۰ مرداد ساعت ۱۱ جهت تحویل گزارش مراجعه کنند. گزارشها باید منطبق بر موارد ذکر شده در فراخوان قبلی باشد.

۱- مریم شریفی مهر ۲-مهراب وفادار
۳- محمدعلی مومنی ۴- فرشته جعفری
۵- کاوش مرادی ۶- اسماعیل حسینی
۷- مهدی عمادی ۸- مهدی رزمجوی گیگاسری
۹- محمد فرجی

لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه در روز یکشنبه، نمرات بصورت ناتمام قطعی می شود.

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.