اطلاع رسانی جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد

دوشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۰:
عنوان پایان نامه: تشخیص کولیک در اسب با استفاده از تکنیک های کلاس بندی مبتنی بر شبکه عصبی-فازی
دانشجو: خانم سوفی
استاد راهنما: آقای دکتر باقری
استاد مشاور: خانم دکتر خوشنویس
استاد داور: خانم دکتر رضا
——————————————————————————————–
دوشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۱:
عنوان پایان نامه: یک الگوریتم تحمل پذیر خرابی کمینه آگاه از هزینه یرای شبکه روی تراشه های دو بعدی
دانشجو: آقای فصیحی نژاد
استاد راهنما: خانم دکتر رضا
استاد مشاور: آقای دکتر ولی زاده
استاد داور: آقای دکتر فقیه میرزایی
——————————————————————————————–
دوشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۲:
عنوان پایان نامه: ارائه یک الگوریتم نگاشت آگاه از حرارت در شبکه روی تراشه نوری
دانشجو: آقای غفوری
استاد راهنما: خانم دکتر رضا
استاد مشاور: آقای دکتر فقیه میرزایی
استاد داور: آقای دکتر زارعی
——————————————————————————————–
دوشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۴:
عنوان پایان نامه: دسته بندی گفتمان کاربران در شبکه اجتماعی توییتر
دانشجو: آقای جعفرزاده
استاد راهنما: خانم دکتر رضا
استاد مشاور: آقای دکتر نیک روان
استاد داور: آقای دکتر جامعی
——————————————————————————————–
دوشنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۵:
عنوان پایان نامه: مدیریت اعتماد در شبکه ساختمان های هوشمند با استفاده از پردازش مه
دانشجو: آقای مشایخی
استاد راهنما: آقای دکتر زارعی
استاد مشاور: آقای دکتر جامعی
استاد داور: آقای دکتر نیک روان
——————————————————————————————–
چهارشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۹:
عنوان پایان نامه: یک معماری مبتنی بر شبکه روی تراشه برای اجرای موثر یادگیری عمیق با استفاده از روش های هوش تکاملی
دانشجو: خانم نعمتی
استاد راهنما: خانم دکتر رضا
استاد مشاور: خانم دکتر نجف زاده
استاد داور: خانم دکتر حسینی
——————————————————————————————–
چهارشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۰:
عنوان پایان نامه: ارائه الگوریتم مسیر یابی و هدف یابی برای نانو ربات های جمعی
دانشجو: آقای حقیقت پژوه
استاد راهنما: خانم دکتر رضا
استاد مشاور: آقای دکتر جامعی
استاد داور: آقای دکتر صادق زاده
——————————————————————————————–
چهارشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۱:
عنوان پایان نامه: تعیین مکان جسم متحرک توسط قدرت سیگنال دریافتی از جسم متحرک و شبکه عصبی
دانشجو: آقای عطار
استاد راهنما: حانم دکتر رضا
استاد مشاور: خانم دکتر نجف زاده
استاد داور: آقای دکتر سادات پور
——————————————————————————————–
چهارشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۱:
عنوان پایان نامه: استخراج الگوهای تشخیص سرطان ریوی مزوتلیومای بدخیم با استفاده از مدل های داده کاوی مبتنی بر تکنیک بندی تجمیعی
دانشجو: آقای یکتامرام
استاد راهنما: خانم دکتر حسینی
استاد مشاور: آقای دکتر مزینانی
استاد داور: آقای دکتر صادق زاده
——————————————————————————————–
چهارشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۲:
عنوان پایان نامه: الگوریتم زمانبندی مبتنی بر الگوریتم های یادگیربه منظور تخصیص وظایف روی تراشه های چند پردازنده ناهمگن با هدف افزایش کارایی
دانشجو: آقای فلاح
استاد راهنما: خانم دکتر رضا
استاد مشاور: خانم دکتر نجف زاده
استاد داور: خانم دکتر حسینی
——————————————————————————————–
چهارشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۴:
عنوان پایان نامه: ارائه الگوریتم مسیریابی تحمل پذیری خطا آگاه با تنوع مسیری برای شبکه روی تراشه سه بعدی
دانشجو: خانم رشوند آوه
استاد راهنما: خانم دکتر رضا
استاد مشاور: آقای دکتر ولی زاده
استاد داور: آقای دکتر سادات پور
——————————————————————————————–
چهارشنبه ۱۳ شهریور ساعت ۱۵:
عنوان پایان نامه: روش بهبودیافته جهت انتقال گاز طبیعی در شرکت نفت با استفاده از سیستم فازی عصبی تطبیقی ‏
دانشجو: آقای ولی پور
استاد راهنما: آقای دکتر جامعی
استاد مشاور: اقای دکتر حقی کاشانی
استاد داور: آقای دکتر صبری

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.