جلسات توجیهی پروژه و کارآموزی مهر۹۸

زمان جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی اساتید گروه کامپیوتر برای دانشجویانی که این دروس را در ترم مهر ۹۸ اخذ کرده اند به شرح زیر می باشد.
حتماً قبل از شرکت در جلسات توجیهی برنامه خود را از طریق پرتال کنترل نموده و در جلسه استاد مربوطه شرکت نمایید. ممکن است تغییری در استاد انتخابی توسط دانشکدهخ انجام شده باشد.
محل برگزاری جلسه در صورتی که در حال حاضر تعیین نشده باشد در روز و ساعت تعیین شده روی بورد اتاق اساتید دانشکده فنی مهندسی اعلام خواهد شد.
حضور دانشجویان مربوطه در جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی الزامی است و در صورت عدم مراجعه باید در اولین فرصت سر کلاس استاد مربوطه حاضر شوند و با وی هماهنگی بعمل آورند.

* استاد حقی کاشانی: ۲۲ مهر ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۱۰۹
* استاد فقیه میرزایی: ۲۴ مهر ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۳۰۸
* استاد خوشنویس: ۲۲ مهر ساعت ۱۳ کلاس ۶۱۰۲
* استاد زارعی: ۲۳ مهر ساعت ۱۴ دفتر ریاست دانشکده فنی
* استاد غفوری: ۲۵ مهر ساعت ۱۲ کلاس ۶۱۰۴
* استاد نیک روان: ۲۱ مهر ساعت ۱۲:۳۰
* استاد جامعی: ۲۲ مهر ساعت ۱۵:۴۵ کلاس ۶۱۰۷
* استاد ربیعی فر: ۲۱ مهر ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۳۰۹
* استاد رضا: ۲۳ مهر ساعت ۱۲:۳۰ کلاس ۶۱۰۱
* استاد سادات پور: ۲۱ مهر ساعت ۱۳ مدرسه اشتغال
* استاد صبری: ۲۵ مهر ساعت ۱۲ دفتر گروه کامپیوتر
* استاد نجفی زاده: ۲۴ مهر ساعت ۹:۱۵
*استاد حسینی: ۲۴ مهر ساعت ۱۰:۱۵

این نوشته در اخبار ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.