ایمیل اساتید

لیست زیر شامل ایمیل اساتید محترم گروه کامیپوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس می باشد:

 

ایمیل اعضاء هیأت علمی :

استاد جامعی   jamei_university[at]yahoo[dot]com
استاد حسینی   universityhosseini[at]gmail[dot]com
استاد حقی کاشانی   mh.kashani[at]gmail[dot]com
استاد خوشنویس   khoshnevis.univ[at]gmail[dot]com
استاد ربیعی فر   rabei.students[at]yahoo[dot]com
استاد رضا   ak.reza[at]hotmail[dot]com
استاد سادات پور   s.v.sadatpor[at]gmail[dot]com
استاد غفوری   autcomp[at]yahoo[dot]com
استاد فقیه میرزایی   r.f.mirzaee[at]gmail[dot]com
استاد موسوی طیبی   moosavi_tayebi[at]yahoo[dot]com
استاد نجفی زاده   najafi[dot]univ[at]gmail[dot]com
استاد نیک روان   moh_nikravan[at]yahoo[dot]com
استاد ولی زاده   valizadeh82[at]yahoo[dot]com
استاد محمد صبری   sabri.euni[at]gmail[dot]com
استاد مانی زارعی   mani.zarei[at]gmail[dot]com

 

ایمیل اساتید :

استاد ابولحسنی   abolhasani_hosein[at]yahoo[dot]com
استاد استیری   mohsen.estiri[at]gmail[dot]com
استاد امینیان   ehaminian[at]gmail[dot]com
استاد آبشوری   a_aminabshouri[at]yahoo[dot]com
استاد جلیلی   jalili_sayna[at]yahoo[dot]com
استاد رهبر   test16205[at]yahoo[dot]com
استاد فراهانی   farahani_ce[at]yahoo[dot]com
استاد کریمی   karimi.589[at]gmail[dot]com
استاد لحمی   rezalahmi[at]gmail[dot]com
استاد ملکشاهی   s.malekshahis[at]gmail[dot]com
استاد میرزایی   r.f.mirzaee[at]gmail[dot]com
استاد محسنی   mohseni.it[at]gmail[dot]com

 

نکته: عبارات [at] به جای @ و [dot] به جای . جهت جلوگیری از دریافت هرزنامه (Spam) در ایمیل های فوق درج شده است ،
که مسلماً در هنگام ارسال ایمیل میبایست کاراکتر صحیح را وارد نمود.